Regulamin Progress Fitness

REGULAMIN KLUBU

 

 

Sprzedawcą jest:

Progress Fitness Tomasz Nieć ul. Knosały 41, 41-800 Zabrze,

NIP: 648 267 93 40,

REGON: 241844872

 

 

 

Każdy Klient Progress Fitness zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

1.       Klientem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

2.       Poprzez zakupienie karnetu lub jednorazowego wejścia lub skorzystanie z wejścia w ramach karnetu Benefit System, Fit Profit lub OK System osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

3.       Ćwiczący powinien poinformować obsługę Progress Fitness oraz instruktora danych zajęć o wszelkich chorobach i dolegliwościach przed wykupieniem karnetu.

4.       Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu w sposób zawiniony.

5.       Progress Fitness nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez prowadzącego instruktora.

6.       Administratorem danych jest:

a.       Progress Fitness Tomasz Nieć, ul. Knosały 41, 41-800 Zabrze, NIP: 648 267 93 40, REGON:

241844872

b.      Gymmanager Sp. Z o.o., ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków, NIP: 675 164 41 84, REGON: 369938418\

7.       W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejście lub korzystają z wejścia w ramach karnetu Benefit System, Fit Profit lub OK System.

8.       Zakupu karnetu oraz jednorazowego wejścia można dokonać:

a.       płacąc gotówką na miejscu u instruktora przed zajęciami;

b.      poprzez swój Panel Klienta przy pomocy platformy Przelewy24.

9.       Klub nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet zakupiony gotówką.

10.    Zakup poprzez Panel Klienta zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 24.06.2014 traktowany jest jako zawarcie umowy na odległość. W związku z tym klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zakupu.

11.    Odstąpienia można dokonać wyłącznie w formie pisemnej poprzez złożenie w klubie lub wysłanie na adres email kontakt@progressfitness.pl własnoręcznie podpisanego oświadczenia o treści „Ja, (imię i nazwisko), niniejszym odstępuję od umowy zakupu karnetu/jednorazowego wejścia do klubu Progress Fitness (miasto), zawartej dnia (podać datę). Proszę o zwrot pieniędzy gotówką/na numer konta (podać numer konta), którego właścicielem jest (imię i nazwisko, adres).”

12.    W przypadku złożenia wyżej wymienionego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zakupu oraz nie skorzystania po zakupie z usług klubu, klub zobowiązuje się do zwrotu pełnej równowartości karnetu w terminie do 14 dni.

13.    Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Reklamacji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej poprzez złożenie w klubie lub wysłanie na adres email kontakt@progressfitness.pl własnoręcznie podpisanego oświadczenia o treści „Ja, (imię i nazwisko), niniejszym proszę o zwrot kosztów zakupu karnetu/jednorazowego wejścia do klubu Progress Fitness (miasto), zakupionego dnia (podać datę) poprzez Panel Klienta/gotówką (wybrać właściwe). Powodem reklamacji jest (podać powód). Proszę o zwrot pieniędzy gotówką/na numer konta (podać numer konta), którego właścicielem jest (imię i nazwisko, adres).”

14.    W przypadku złożenia reklamacji klub zobowiązuje się do ustosunkowania się do niej w formie pisemnej w terminie 14 dni.

15.    Wejście do klubu odbywa się za pomocą karty magnetycznej przypisanej do konkretnej osoby. Jednorazowa opłata za wydanie karty wynosi 10 zł.

16.    Karty i karnety przypisane są do konkretnej osoby, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karty (a tym samym karnetu) nie jest osoba, na którą została ona wystawiona Progress Fitness zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu.

17.    Poprzez zakupienie karnetu bądź jednorazowego wejścia lub skorzystanie z wejścia w ramach karnetu Benefit System, Fit Profit lub OK System klient akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu oraz jego części integralnych.

18.    Należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji na zajęcia. Klub zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisanie się na zajęcia wraz ze wskazaniem terminów.

19.    Zapisu na zajęcia można dokonać tylko posiadając wykupiony karnet lub opłacone jednorazowe wejście na zajęcia. 

20.    Nieobecność na zajęciach wcześniej zarezerwowanych należy zgłaszać minimum 12 godzin wcześniej poprzez swój Panel Klienta.

21.    Nie odwołane zajęcia będą skreślane z karnetu tak jakby były wykorzystane. Osoby, które opłaciły wejście jednorazowe utracą bezzwrotnie wpłacone środki. 

22.    W przypadku nie zgłoszonej i nieusprawiedliwionej dłuższej nieobecności (tydzień i dłużej), osoby które nie zgłosiły owego faktu będą skreślane z listy zajęć.

23.    Karnet jest ważny przez okres 30 dni od daty pierwszego wejścia. 

24.    Należy bezwzględnie przestrzegać ważności karnetów. Ważność karnetu może zostać przedłużona tylko w przypadku choroby/kontuzji/delegacji po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego L4 lub zaświadczenia od pracodawcy i tylko na okres zawarty w ww. zaświadczeniu.

25.    Klub zastrzega sobie prawo do wykreślenia klientki z listy zajęć po upłynięciu daty ważności karnetu, jeśli najpóźniej w dniu utraty ważności nie został on przedłużony na kolejny okres 30 dni.

26.    W przypadku zgubienia karty należy zgłosić się do organizatorów, przedstawić warunki jej utraty i ustalić kwestie związane z uzyskaniem duplikatu. Za duplikat karty pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

27.    Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy grupa ćwiczących liczy mniej niż 7 osób.

28.    Klub zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz zmian warunków wszystkich ofert promocyjnych i konkursów.

29.    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientek Klubu Progress Fitness. Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom. 

30.    Progress Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć i zmiany instruktora.

31.    Klub jest zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich świętych, święta Wielkanocne oraz wszelkie Święta ustawowo wolne od pracy. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni jak również o odwołaniu zajęć w wybranych dniach roboczych.

32.    W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

33.    Ćwiczący powinni mieć ze sobą: ręcznik, strój kąpielowy, czepek oraz klapki. Wymagane jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

34.    Członkowie klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłoszone personelowi klubu.

35.    Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

36.    Progress Fitness nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni, na basenie lub na terenie klubu.

37.    Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.

38.    W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, jak również jego części integralnych karnet może zostać unieważniony.

39.    Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Klubu.

40.    Klienci klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich.  Wspomniane informację umieszczane są na stronie internetowej pod adresem : www.progressfitness.pl , rozwieszane na tablicy ogłoszeń lub w widocznych miejscach na terenie Klubu.

41.    Każdy uczestnik/czka zajęć Progress Fitness po zapoznaniu się z regulaminem wyraża zgodę na wykorzystywanie i publikację materiałów foto i wideo z zajęć, maratonów, etc. w celach marketingowych.

42.    Jakiekolwiek celowe działania ze szkodą dla Progress Fitness mające na celu świadome próby wyłudzeń lub oczernień będą kierowane na drogę sądową.

43.    Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania klubu prosimy zgłaszać bezpośrednio personelowi Klubu , pod numerem telefonu535 080 212 lub 508 980 203 lub 535 137 758, bądź mailowo pod adresem kontakt@progressfitness.pl

                 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1.                 Administratorem danych osobowych Klienta jest: 

a.                  Progress Fitness Tomasz Nieć, ul. Knosały 41, 41-800 Zabrze, NIP: 648 267 93 40, REGON:

241844872 

b.                  Gymmanager Sp. Z o.o., ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków, NIP: 675 164 41 84, REGON: 369938418

2.                 Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: kontakt@progressfitness.pl.

3.                 Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4.                 W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zakupu karnetu / wejścia jednorazowego, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych .

5.                 Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).

6.                 Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.

7.                 Dane osobowe Klienta będą przechowywane w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.

8.                 Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9.                 Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zakupu karnetu / wejścia jednorazowego jest dobrowolne, ale niezbędne dla klubu Progress Fitness świadczącego swoje usługi.

 

 ZGODA NA KORZYSTANIE Z OFERTY KLUBU PROGRESS FITNESS PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:

Adres:                                            

Nr telefonu:                                   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na korzystanie z zajęć Aqua Fitness prowadzonych przez firmę Progress Fitness Tomasz Nieć, ul. Knosały 41, 41-800 Zabrze, NIP: 648 267 93 40, REGON: 241844872 przez moje dziecko (podopiecznego) bez mojego nadzoru.

 

 

Imię i nazwisko dziecka (podopiecznego):  ……………………………………………………………

Data urodzenia:                                    ……………………………………………………………

 

Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z zajęć Aqua Fitness oraz stan zdrowia dziecka pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Jednocześnie ponoszę odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu czy szkody na mieniu dziecka. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez moje dziecko wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu, niestosowania się do poleceń instruktora i obsługi klubu czy celowych działań.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka:

1.       Administratorem danych osobowych Klienta jest: 

a.       Progress Fitness Tomasz Nieć, ul. Knosały 41, 41-800 Zabrze, NIP: 648 267 93 40,

REGON: 241844872 

b.       Gymmanager Sp. Z o.o., ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków, NIP: 675 164 41 84, REGON: 369938418

2.       Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: kontakt@progressfitness.pl.

3.       Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze

strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4.       W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zakupu karnetu / wejścia jednorazowego, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych

systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych .

5.       Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).

6.       Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.

7.       Dane osobowe Klienta będą przechowywane w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.

8.       Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9.       Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zakupu karnetu / wejścia jednorazowego jest dobrowolne, ale niezbędne dla klubu Progress Fitness świadczącego swoje usługi.

 

 

 

 

 

……………………………………..                                                                                                                   ……..………..……………………………………………..

     Miejscowość, data                                                                                                                                 Podpis osoby składającej oświadczanie